Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Schengen visum - Finlands generalkonsulat, Hong Kong : Visum och uppehållstillstånd : Visum

FINLANDS GENERALKONSULAT, Hongkong

Consulate General of Finland, 10/F Club Lusitano,
16 Ice House Street, Central, Hong Kong
Tel. +852-2525 5385
E-post sanomat.hng@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Schengen –visum

Vad är Schengen-visum och Schengenområdet?

Schengen-visum är ett inresetillstånd för kortvarig eller tillfällig vistelse i högst 90 dagar under en 180- dagars period. Visum som beviljats av en Schengenstat berättigar till att resa på alla Schengenstaternas område men visumet ska ansökas av den staten som utgör det primära målet for resan. Visumbeslutet grundas på en individuell helhetsbedömning – på informationen som givits i ansökan och dess bilagor samt på sådant som kommit upp under intervjun. Erhållande av visum är ingen subjektiv rätt vilket innebär att visumansökan inte automatiskt garanterar att det beviljas. Innehavandet av ett Schengen-visum ger inte automatiskt rätten resa in på Schengenområdet då förutsättningarna för inresa undersöks vid Schengenområdets yttre gräns.

Schengenstaterna är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. De tredje länderna som hör till Schengen är Norge, Island och Schweiz. Av EU-länderna har Storbritannien, Irland, Kroatien, Cypern, Bulgarien och Rumänien inte tagit del av Schengenavtalet.

Visumreglerna (810/2009/EY) som är en förordning av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd tillämpas på behandlingen av visum och visumbeslut i alla Schengenstater.

Vem behöver visum till Finland, Danmark, Island, Norge och/eller Sverige?

Hongkong SAR, Macao SAR och BN(O) passinnehavare behöver inte visum till Finland, Danmark, Island, Norge, Sverige och övriga Schengenstater. För en längre vistelse krävs i Finland uppehållstillstånd vars beslutsmyndighet är Migrationsverket. Finlands generalkonsulat i Hongkong tar enbart emot ansökningar om uppehållstillstånd som riktas till Finland. Uppehålls- och arbetstillståndsärenden som riktas till övriga länder behandlas av varje stats egen beskickning.

Om en medborgare av ett viseringsskyldigt land har ett giltigt uppehållstillstånd som beviljats av en Schengenstat uppehållstillstånd behöves inget visum vid inresa till en annan Schengenstat.

Kontrollera ditt visumbehov på Schengenområdet och vilka resedokument som behövs till Finland:

Vilka är visumtyperna?

 • Engångsvisum
  är ett för en enda resa utfärdat visum, under vars giltighetstid man kan uppehålla sig högst 90 dagar per 180-dagars period inom Schengenområdet.
 • Tvågångersvisum
  är ett tillstånd som berättigar till 2 inresor till Schengenområdet. Under dess giltighetstid kan visuminnehavaren uppehålla sig högst 90 dagar per 180-dagars period inom Schengenområdet.
 • Flergångsvisum
  berättigar till upprepade inresor till Schengenområdet. Den sammanlagda längden av vistelserna får uppgå till högst det antal dagar som antecknats på visumfästan, de kan uppgå till högst 90 dagar per 180-dagars period. Giltighetstiden för flergångsvisum är högst 5 år.

Varifrån ansöker man om visum?

Biometriskt Schengen-visumanhållan ska lämnas in personligen till viseringscentret eller till den Schengenstats beskickningen som utgör det primära målet för resan i det land där den sökande bor eller lagligen vistas.

Om det primära målet för resan är Finland, Danmark, Island, Norge och/eller Sverige ska visumet ansökas genom att beställa en tid från Finlands viseringscenter i Hongkong eller från beskickningen. Om resan består av flera än ett resmål ska visumansökan lämnas in till beskickningen i den Schengenstat som utgör det primära målet för resan (avseende resans längd och avsikt). Om det primära målet för resan inte går att definieras inlämnas ansökan till beskickningen i den Schengenstat genom vars yttre gräns den sökande inreser på medlemsstaternas område. Om visumet har beviljats av en annan beskickning än beskickningen i det primära målet för resan kan inresan förhindras och visumet återkallas antingen innan flyget eller vid Schengengränsen.

Finlands viseringscentret i Hongkong
 

Hur lång är behandlingstiden?

Visumet ska ansökas om i god tid innan resan men tidigast 3 månader före resan.

Enligt visumreglerna är behandlingstiden 15 dagar och för medborgare av stater som är parter av det förenklade viseringsförfarandet 10 dagar. Beskickningarna gör sitt bästa för att behandla ansökningarna snabbare än detta speciellt då det kommer till finska och EU-medborgares familjemedlemmar samt affärsmän. I enskilda fall kan behandlingstiden förlängas till upptill 60 dagar.

Ansökningarna behandlas i ankomstordning. Begäran om brådskande behandling kan inte beaktas om begäran utfärdats på grund av till exempel på förhand införskaffade flygbiljetter. Det rekommenderas aldrig att köpa flygbiljetter innan man fått ett visumbeslut.
 

Vad kostar visumansökan?

Priset kan fluktuera månatligen på grund av ändringar i växelkursen. De aktuella priserna kan ses på förteckningen över serviceavgifterna. Om visumbeslutet är negativt returneras inte visumavgiften.
 

Vilka handlingar behövs?

Utöver visumreglernas bestämmelser om bilagorna avtalar man om bilagorna också i lokalt Schengensamarbete varvid de krävda bilagorna varierar beroende på land. Bristfälliga handlingar kan påverka beslutet negativt. Bilagorna returneras inte. Vid behov kan också övriga bilagor krävas av sökande och/eller den sökande kan vid behov kallas till intervju.

Ansökningsblanketten för visum kan nerladdas, ifyllas elektroniskt och skrivas ut genom länken nedan. Blanketten går också att få på beskickningen.

Ansökningsblankett för visum:

Turistresa; handlingar i följande ordning

 • Ansökningsblankett för visum, underskrift och datering i punkt 37 och i slutet av blanketten.
 • Passbild: i färg, högst 6 mån. gammal, ljus bakgrund och neutralt ansiktsuttryck. Bilden får inte vara behandlad/photoshoppad.
 • Pass (resedokument som godkänts av alla Schengenstater) + kopia på datasidan och kopior på alla sidor innehållande anteckningar. Passkrav:
  • giltigt i 3 mån. efter resans slut
  • inte vara äldre än 10 år
  • innehåller minst 2 tomma sidor
 • Hongkong eller Macao ID-kort och uppehållstillstånd som är i kraft i minst 3 månader efter den planerade resan.
 • Medicinsk reseförsäkring. Den som ansöker flergångsvisum ska ta försäkringen för tiden för den första resan och förbinda sig till att också ta en försäkring för senare resor. Försäkringen ska innehålla:
  • Den försäkrades namn
  • Giltighetstid för hela resan
  • Territorial giltighet: Schengen / Worldwide
  • Försäkringens minimibelopp: 30.000 euro utan självrisk omfattande:
   - sjukvård (medical expenses)
   - sjukhusvård (hospitalization)
   - hemtransport på grund av medicinska skäl eller dödsfall (repatriation)
 • Reseprogram innehållande också resmål utanför Schengenområdets (däribland visum till tredje land/länder om sådant/sådana krävs). Sökandes reseplaner (transport, reservationer, tidtabell m.m.) ska tydligt framgå ur reseprogrammet.
 • Flygreservation (tur- och returresa) också till möjliga tredje länder. Obs. det rekommenderas aldrig att köpa flygbiljetter innan man fått ett visumbeslut.
 • Hotellreservation till alla Schengenstater. Reservationen ska innehålla:
  • Hotellets namn, kontaktuppgifter (adress och telefonnummer) samt reservationsnummer. Om det är frågan om privat inkvartering ska det och kontaktuppgifterna framgå ur inbjudan.
 • Intyg över anställningsförhållande, studier, pension eller arbetslöshet innehållande:
  • Anställningsförhållande: arbetsgivarens brev på företagets officiella brevbotten innehållande kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer), stämpel, datering, undertecknarens namnförtydligande och ställning. Brevet ska innehålla: sökandes namn, ställning, lön, anställningsförhållandets längd och rätten till semester under den planerade resan, avsikten med resan och sökandes ställning i företaget efter resan. Från brevet ska det också framgå vem som står för resans kostnader.
  • Studier: studentkort och/eller läroanstaltens brev på läroanstaltens officiella brevbotten innehållande kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer), stämpel, datering, undertecknarens namnförtydligande och ställning. Brevet ska innehålla: sökandes namn, studiernas längd och rätten till semester under den planerade resan.
  • Pension: pensionsintyg eller intyg över övriga fasta inkomster
  • Arbetslöshet: arbetslöshetsintyg och utredning över försörjning
  • Äktenskap: makens arbetsgivares intyg, utredning över makens inkomster och äktenskapsbevis
  • Ogift/änka/änkling/frånskild: Utredning över fasta inkomster
  • Hembiträden:
   • Arbetsavtal i original
   • Arbetsgivarens brev som bestyrker tjänstledigheten
   • Kopia på arbetsgivarens ID-kort
 • Bankkontoutdrag (senaste 3 mån.) eller annat förmögenhetsbevis
  Av privat företagare handlingar angående företagets verksamhet och skatteuppgifter.
 • Under 18-åring ska visa upp:
  • Passkopior av vårdnadshavare/vårdnadshavarna
  • Födelseattest
  • Legaliserat vårdnadsbeslut om vårdnadshavarna har skiljt sig
   • Om sökanden reser ensam eller utan en annan vårdnadshavare
    • Legaliserat samtycke till resan av den frånvarande vårdnadshavaren
 • Visumavgift (se förteckning över serviceavgifterna)
   

Privatresa; handlingar i följande ordning

 • Ansökningsblankett för visum, underskrift och datering i punkt 37 och i slutet av blanketten.
 • Passbild: i färg, högst 6 mån. gammal, ljus bakgrund och neutralt ansiktsuttryck. Bilden får inte vara behandlad/photoshoppad.
 • Pass (resedokument som godkänts av alla Schengenstater) + kopia på datasidan och kopior på alla sidor innehållande anteckningar. Passkrav:
  • giltigt i 3 mån. efter resans slut
  • inte vara äldre än 10 år
  • innehåller minst 2 tomma sidor
 • Hongkong eller Macao ID-kort och uppehållstillstånd som är i kraft i minst 3 månader efter den planerade resan.
 • Medicinsk reseförsäkring. Den som ansöker flergångsvisum ska ta försäkringen för tiden för den första resan och förbinda sig till att också ta en försäkring för senare resor. Försäkringen ska innehålla:
  • Den försäkrades namn
  • Giltighetstid för hela resan
  • Territorial giltighet: Schengen / Worldwide
  • Försäkringens minimibelopp: 30.000 euro utan självrisk omfattande:
   - sjukvård (medical expenses)
   - sjukhusvård (hospitalization)
   - hemtransport på grund av medicinska skäl eller dödsfall (repatriation)
 • Inbjudan (högst 6 mån.) Om man besöker ett tredje land före eller efter resan ska hotellreservation/inbjudan avseende denna resa uppvisas.
  • Inbjudan ska innehålla: inbjudarens namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) resans avsikt, resans tid samt underteckning och datering
 • Flygreservation (tur- och returresa) också till möjliga tredje länder. Obs. det rekommenderas aldrig att köpa flygbiljetter innan man fått ett visumbeslut.
 • Intyg över anställningsförhållande, studier, pension eller arbetslöshet innehållande:
  • Anställningsförhållande: arbetsgivarens brev på företagets officiella brevbotten innehållande kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer), stämpel, datering, undertecknarens namnförtydligande och ställning. Brevet ska innehålla: sökandes namn, ställning, lön, anställningsförhållandets längd och rätten till semester under den planerade resan, avsikten med resan och sökandes ställning i förtaget efter resan. Från brevet ska det också framgå vem som står för resans kostnader.
  • Studier: läroanstaltens brev på läroanstaltens officiella brevbotten innehållande kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer), stämpel, datering, undertecknarens namnförtydligande och ställning. Brevet ska innehålla: sökandes namn, studiernas längd och rätten till semester under den planerade resan.
  • Pension: pensionsintyg eller intyg över övriga fasta inkomster
  • Arbetslöshet: arbetslöshetsintyg och utredning över försörjning
  • Äktenskap: makens arbetsgivares intyg, utredning över makens inkomster och äktenskapsbevis
  • Ogift/änka/änkling/frånskild: Utredning över fasta inkomster
  • Hembiträden:
   • Arbetsavtal i original
   • Arbetsgivarens brev som bestyrker tjänstledigheten
   • Kopia på arbetsgivarens ID-kort
 • Bankkontoutdrag (senaste 3 mån.) eller annat förmögenhetsbevis.
  Av privat företagare handlingar angående företagets verksamhet och skatteuppgifter.
 • Under 18-åring ska visa upp:
  • Passkopior av vårdnadshavare/vårdnadshavarna
  • Födelseattest
  • Legaliserat vårdnadsbeslut om vårdnadshavarna har skiljt sig
 • Om sökanden reser ensam eller utan en annan vårdnadshavare
  • Legaliserat samtycke till resan av den frånvarande vårdnadshavaren

Affärsresa; handlingar i följande ordning

 • Ansökningsblankett för visum, underskrift och datering i punkt 37 samt i slutet av blanketten.
 • Passbild: i färg, högst 6 mån. gammal, ljus bakgrund och neutralt ansiktsuttryck. Bilden får inte vara behandlad/photoshoppad.
 • Pass (resedokument som godkänts av alla Schengenstater) + kopia på datasidan och kopior på alla sidor innehållande anteckningar. Passkrav:
  • giltigt i 3 mån. efter resans slut
  • inte vara äldre än 10 år
  • innehåller minst 2 tomma sidor
 • Hongkong eller Macao ID-kort och uppehållstillstånd som är i kraft i minst 3 månader efter den planerade resan.
 • Medicinsk reseförsäkring. Den som ansöker flergångsvisum ska ta försäkringen för tiden för den första resan och förbinda sig till att också ta en försäkring för senare resor. Försäkringen ska innehålla:
  • Den försäkrades namn
  • Giltighetstid för hela resan
  • Territorial giltighet: Schengen / Worldwide
  • Försäkringens minimibelopp: 30.000 euro utan självrisk omfattande:
   - sjukvård (medical expenses)
   - sjukhusvård (hospitalization)
   - hemtransport på grund av medicinska skäl eller dödsfall (repatriation)
 • Inbjudan från affärspartner innehållande från Finland, Danmark, Island, Norge och/eller Sverige innehållande:
  • På officiellt brevbotten: kontaktuppgifter, stämpel, datering, undertecknarens namnförtydligande och ställning
  • Utredning över affärspartnerskapets karaktär, avsikten med resan, resans varaktighet och program
  • Omnämnande av vem som står för kostnaderna
 • Flygreservation (tur- och returresa) också till möjliga tredje länder. Obs. det rekommenderas aldrig att köpa flygbiljetter innan man fått ett visumbeslut.
 • Intyg över anställningsförhållande:
  • Arbetsgivarens brev på företagets officiella brevbotten innehållande kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer), stämpel, datering, undertecknarens namnförtydligande och ställning. Brevet ska innehålla: sökandes namn, ställning, lön, anställningsförhållandets längd och rätten till semester under den planerade resan.
 • Bankkontoutdrag (senaste 3 mån.) eller annat förmögenhetsbevis
  Av privat företagare handlingar angående företagets verksamhet och skatteuppgifter.
 • Visumavgift (se förteckning över serviceavgifterna)
   

Student, konferens eller professionell utbildning; handlingar i följande ordning

 • Ansökningsblankett för visum, underskrift och datering i punkt 37 samt i slutet av blanketten.
 • Passbild: i färg, högst 6 mån. gammal, ljus bakgrund och neutralt ansiktsuttryck. Bilden får inte vara behandlad/photoshoppad.
 • Pass (resedokument som godkänts av alla Schengenstater) + kopia på datasidan och kopior på alla sidor innehållande anteckningar. Passkrav:
  • giltigt i 3 mån. efter resans slut
  • inte vara äldre än 10 år
  • innehåller minst 2 tomma sidor
 • Hongkong eller Macao ID-kort och uppehållstillstånd som är i kraft i minst 3 månader efter den planerade resan.
 • Medicinsk reseförsäkring. Den som ansöker flergångsvisum ska ta försäkringen för tiden för den första resan och förbinda sig till att också ta en försäkring för senare resor. Försäkringen ska innehålla:
  • Den försäkrades namn
  • Giltighetstid för hela resan
  • Territorial giltighet: Schengen / Worldwide
  • Försäkringens minimibelopp: 30.000 euro utan självrisk omfattande:
   - sjukvård (medical expenses)
   - sjukhusvård (hospitalization)
   - hemtransport på grund av medicinska skäl eller dödsfall (repatriation)
 • Inbjudan från affärspartner, universitet eller institution (högst 6 mån.) i Finland, Danmark, Island, Norge eller Sverige och/eller inträdesbiljett eller registering till mässor eller konferens. Inbjudan ska innehålla: inbjudarens namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) resans avsikt, resans tid samt underteckning och datering.
 • Flygreservation (tur- oc returresa), också till möjliga tredje länder. Obs. det rekommenderas aldrig att köpa flygbiljetter innan man fått visumbeslut.
 • Intyg över arbetsplats, universitet eller institution:
  • brev på företagets, universitetets eller instutionens officiella brevbotten innehållande kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer), stämpel, datering, undertecknarens namnförtydligande och ställning. Brevet ska innehålla: sökandes namn, ställning, lön, anställningsförhållandets längd och rätten till semester under den planerade resan.
 • Bankkontoutdrag (senaste 3 mån.) eller annat förmögenhetsbevis
 • Under 18-åring ska visa upp:
  • Passkopior av vårdnadshavare/vårdnadshavarna
  • Födelseattest
  • Legaliserat vårdnadsbeslut om vårdnadshavarna har skiljt sig
  • Om sökanden reser ensam eller utan en annan vårdnadshavare
   • Legaliserat samtycke till resan av den frånvarande vårdnadshavaren
 • Visumavgift (se förteckning över serviceavgifterna)
   

Familjemedlem till medborgare av Europeiska unionen, EES-stat eller Schweiz som hör till tillämpningsområdet för direktivet om fri rörlighet 2004/38/EY:

Om alla nedanstående villkoren (1-3) inte uppfylls behandlas visumet i normalt förfarande som en turist- eller privatresa.

 1. Unionsmedborgare använder sin rätt till fri rörlighet = Unionsmedborgare förflyttar sig till en annan medlemsstat eller vistas i en annan medlemsstat än den vars medborgare han eller hon är.
 2. Familjemedlems resa anknyter till unionsmedborgares resa (= den sökande reser med EU-medborgare eller följer honom eller henne senare)
 3. Sökande är familjemedlem till medborgare av Europeiska unionen, EES-stat eller Schweiz, vars definition är:
 • Make
 • Partner (registrerat partnerskap)
 • Under 21-årigt barn till unionsmedborgare eller unionsmedborgares makes/partners under 21-åriga barn
 • Av en unionsmedborgare eller av sin make/partner beroende släkting i rakt uppstigande led

Om alla ovanvarande villkor (1-3) uppfylls, krävs enbart följande:

 • Ansökningsblankett för visum: underskrift och datering i punkt 37 samt i slutet av blanketten. Punkterna på ansökningsblankettens som är utmärkta med asterisk behöver ej ifyllas.
 • Passbild: i färg, högst 6 mån. gammal, ljus bakgrund och neutralt ansiktsuttryck. Bilden får inte vara behandlad/photoshoppad.
 • Pass (resedokument som godkänts av alla Schengenstater) + kopia på datasidan och kopior på alla sidor innehållande anteckningar. Passkrav:
  • giltigt i 3 mån. efter resans slut
  • inte vara äldre än 10 år
  • innehåller minst 2 tomma sidor
 • Bevishandling över punkterna 1-3:
 • Bevis på unionsmedborgarens medborgarskap (t.ex. passkopia)
  Intyg över familjeband (t.ex. äktenskap eller födelseattest)
  Bevis på gemensam resa (t.ex. flygbiljett eller hotellreservation)
 • Medicinsk reseförsäkring krävs ej
 • Visumavgift krävs ej
   

Finsk medborgares familjemedlem

Finsk medborgares familjemedlem kan höra till tillämpningsområdet för direktivet om fri rörlighet 2004/38/EY då en finsk medborgare är bosatt i en annan EU-stat än Finland. Om en finsk medborgare t.ex. reser mellan Kina-Hongkong-Kina (= reser till Finland och alltså till det land där han eller hon är medborgare) hör en finsk medborgares familjemedlem inte till tillämpningsområdet för direktivet om fri rörlighet. Schengen-visum ansökas då genom normalt förfarande som privatresa. Finsk medborgares familjemedlems visum är avgiftsfritt och det försöks behandlas så snabbt som möjligt.

Definition av finsk medborgares familjemedlem:

 • Make (äktenskapet registrerats i folkbokföringen)
 • Partner (partnerskapet registrerats i folkbokföringen)
 • Sambo (boendetid över 2 år eller gemensam vårdnad över barn)
 • Finsk medborgares eller makens/partnerns under 18-åriga barn
   

Hur återlämnas passet och visumbeslutet?

Beslutet och passet kan hämtas från viseringscentret var visumanhållan har lämnats om sökanden inte har betalat för de extra tjänsterna av viseringscentret: kurirservice till  hem- eller arbetsadress. Ansökningsprocessen kan övervakas på VFS webbsidan.

Om visumanhållan har lämnats in direkt till finska generalkonsulatet måste passet och viseringsbeslutet avhämtas från generalkonsulatet antingen personligen eller av en annan person som innehar en fullmakt och ett identitetsbevis.

Kan ett avslagsbeslut överklagas?

Om förutsättningarna i Schengenstaternas visumregler inte uppfylls avslås ansökan. Grunderna för avslagsbeslutet meddelas till visumsökande i enlighet med visumreglerna på Schengenstaternas gemensamma standardformulär. Beskickningarna eller utrikesministeriet är inte skyldiga att desto utförligare motivera visumbeslutet till den sökande och därmed kan ingen tilläggsutredning ges. I ett ärende gällande visumansökan kan enbart den sökande vara målsägande i ett ärende gällande visumansökan som rör honom eller henne själv. Sökande kan skriftligen fullmäktiga inbjudaren eller en annan person att representera honom eller henne varigenom den fullmäktigade får ta del av samma information som den sökande.

Sökande kan göra en omprövningsbegäran på finska eller svenska till den beskickning som utfärdat avslagsbeslutet inom 30 dagar från det datum då han eller hon tog del av visumbeslutet (anvisningar om hur man begär omprövning ges till sökande som en bilaga till avslagsbeslutet). Google- översättningar godkänns inte. I det omprövningsbeslut som har fattats av beskickningen får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Rättegångskostnaden för ändringsärendet i förvaltningsdomstolen är 250 euro.

Sökande som tillhör tillämpningsområdet för direktivet om fri rörlighet 2004/38/EY har rätt att överklaga visumbeslutet direkt till Helsingfors förvaltningsdomstol (anvisningar om hur man begär omprövning ges till sökande som en bilaga till avslagsbeslutet).

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 29.6.2018


© Finlands generalkonsulat, Hong Kong | Information om webbplatsen | Kontakt