Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Andra ärenden - Finlands generalkonsulat, Hong Kong : Tjänster : Andra ärenden

FINLANDS GENERALKONSULAT, Hongkong

Consulate General of Finland, 10/F Club Lusitano,
16 Ice House Street, Central, Hong Kong
Tel. +852-2525 5385
E-post sanomat.hng@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Andra ärenden

Befolkningsregistret, Registreringsuppgifter till befolkningsregistercentralen

Befolkningsregistercentralen upprätthåller ett register över alla finska medborgare. På befolkningsregistercentralen finns både i Finland och i utlandet (frånvarande) bosatta finska medborgare registrerade.

Registreringsuppgifter till befolkningsregistercentralen

Generalkonsulatet förmedlar följande uppgifter till befolkningsdatasystemet:

 • Finks medborgare som är född utomlands
 • Finsk medborgare som har vigts utomlands
 • Finsk medborgare som har dött utomlands

Blanketten för registreringsanmälan som skall ifyllas för finska befolkningsregistercentralen (kan matas ut från ovanstående länk) lämnas noggrant ifylld personligen eller postas till konsulatet. Anmälningsblanketterna för registrering fås tills vidare även i pappersformat.

Bilagor till registreringsanmälan

Registrering av barn:

 • Anmälan om utomlands född finsk medborgare

 • Ursprunglig internationell födelseattest samt apostilleintyg.
 • Kopior av vardera förälderns pass.
 • Om barnet är fött utanför äktenskapet ber vi er vänligen ta kontakt med generalkonsulatet för erkännande av faderskapet.

Registrering av äktenskap:

Flyttanmälan:

Blanketten för flyttanmälan för en finsk medborgare som bor utomlands ifylls och sänds maskinellt från ovan nämnda länk utan ambassadens anteckningar direkt till den magistrat där den som gör anmälan är skriven. Om man inte vet vilken kommun man är skriven i sänds flyttanmälan till serviceenheten i Toijala.

Flyttanmälan

Ytterligare information
Magistraten

Apostilleintyget

I flera länder, såsom i Hong Kong, räcker det s.k. apostilleintyget som bekräftelse på ett dokuments äkthet. I Finland fås detta intyg hos magistraten. Andra legaliseringsåtgärder behövs inte för ett dokument. Finska ambassaden eller de finska konsulaten kan inte utfärda apostilleintyg.

På utrikesministeriets juridiska avdelning kan man i avtalsärenden ( tel. +358 (0)9 16005) kontrollera om staten, i vilken dokumentet företes, har anslutit sig till apostilleavtalet. Om staten, i vilken dokumentet företes, inte godtar ett intyg enligt apostilleavtalet sker legaliseringsförfarandet i tre steg:

1. Notarius publicus bestyrker dokumentet.
2. Utrikesministeriet bestyrker notariens underskrift.
3. Den aktuella statens ambassad bestyrker utrikesministeriets bekräftelse.

I Finland sköter utrikesministeriets pass- och visumavdelning legaliseringar (inte vanliga bekräftelser av notarie), adress: Marinkaserngatan 5 D, 00160 Helsingfors, tel. +358 (0)9 16005. Kundbetjäning vardagar 9.00–12.00.

I Hong Kong:

High Court Registry (Apostille Service)

High Court Registry
LG1, High Court Building, 38 Queensway, Admiralty, Hong Kong
tel. (852) 2523 2212

Apostille Service Office, High Court Registry 
LG115, High Court Building, 38 Queensway, Admiralty Hong Kong
tel. (852) 2825 4226

Registrera sig på generalkonsulatet

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en resenamälan före resan.  Se närmare anvisningar på adressen reseanmalan.fi.

Registrering är frivillig men för generalkonsulatet är det den enda möjligheten att nå finnar bosatta i Hongkong och Macau.

Till början

Beskattning

Skatteförvaltningen ger anvisningar om hur man betalar skatt som skall erläggas i Finland (t.ex. arvsskatt).

Till början

Edsvurna translatorer

Auktoriserade translatorer i Finland http://www03.oph.fi/kaantajat/defaultsve.asp.

Till början

Hittegods

Beskickningen är inte i lag förpliktigad att sköta hittegodsärenden. Pass, ID-kort och körkort – officiella dokument – sänds till polisen på ägarens bostadsort.

Till början

Införsel av flyttgods till Finland

Information om införande av flyttgods till Finland finns på Tullen.

Ytterligare information: Tullen

Till början

Pension

I pensionsärenden bör man vända sig direkt till Folkpensionsanstalten Centret för internationella ärenden.

Ytterligare information
FPA:s Centret för internationella ärenden

Till början

Förfarandet för erkännande av faderskap

Beskickningarna och utrikesministeriet bistår Finlands sociala myndigheter i fall som gäller erkännande av faderskap om den som ska erkänna faderskapet eller barnets mor är bosatt i utlandet. Finlands beskickningar kan ta emot erkännandet. Socialmyndigheten ska skicka nödvändiga handlingar till utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden, tillsammans med en begäran om handräckning. Från enheten för konsulära ärenden vidarebefordras handlingarna till beskickningen.

Beskickningarna har inte längre befogenhet att ta emot erkännande av faderskap om hela familjen är bosatt utomlands och barnet är fött efter 1.2.2010. I sådana fall ska man vända sig till lokala myndigheter för att bekräfta faderskapet. Om barnet är fött före 1.2.2010 kan man välja om man vill sköta erkännandet av faderskapet på en beskickning eller hos lokala myndigheter.

Ett faderskapsbeslut som har gjorts i en annan stat, godtas i regel också i Finland utan särskild bekräftelse. Magistraterna bokför faderskapsförhållandet i folkbokföringssystemet utgående från det utländska beslutet, om det enligt magistraten fyller villkoren för erkännande.

I regel kan man skicka ett utländskt faderskapsbeslut direkt till magistraten i moderns hemkommun, beskickningarna fungerar alltså inte som förmedlande myndighet. Om man lämnar in en registrering över barnets födelse vid en beskickning, kan beskickningen också skicka ett utländskt faderskapsintyg som bilaga till registreringen till den magistrat som behandlar ärendet (magistraten i västra Finland, magistratenheten i Jakobstad). Beslutet ska vara auktoriserat i laga ordning (apostille/legalisering) och översatt.

Till början

Medborgarskap

Att få tillbaka finskt medborgarskap

Tidigare finska medborgare, avkomlingar till tidigare finska medborgare samt under vissa förutsättningar deras minderåriga barn kan få tillbaka förlorat finskt medborgarskap genom anmälan. Beslut fattas av Utlänningsverket.

Att göra anmälan

Migrationsverkets webbplats finns blanketter och mer information om hur man går tillväga vid medborgarskapsanmälan.

Barns medborgarskap

Barn till finsk mor får alltid finskt medborgarskap vid födelsen. Barn till finsk far får finskt medborgarskap om barnets föräldrar är gifta med varandra. Om föräldrarna inte är gifta med varandra får ett barn med finsk far finskt medborgarskap genom anmälan om faderskapet har fastställts. Sättet att göra anmälan och blanketter för anmälan är olika beroende på om barnet är fött före eller efter 1 juni 2003.

Dubbelt medborgarskap för barn

Ett barn kan vid födelsen få två medborgarskap om barnets föräldrar är gifta med varandra och har olika medborgarskap. I vuxen ålder kan man också få dubbelt medborgarskap t.ex. om man genom äktenskap automatiskt utan uttryckligt samtycke blir medborgare i ett annat land.

Utomlands födda och bosatta personer med dubbelt medborgarskap i Finland och ett annat land kan förlora sitt finska medborgarskap när de fyller 22 år. En finsk medborgare, som också är medborgare i ett annat land, behåller det finska medborgarskapet om han/hon har tillräcklig anknytning till Finland. Tillräcklig ankytning definieras i medborgarskapslagen. Anknytningen anses vara tillräcklig om:

 1. Personen är född i Finland och enligt lagen om hemkommun har sin hemkommun i Finland när han eller hon fyller 22 år;
 2. Personen har sin hemkommun i Finland eller i ett nordiskt land (Sverige, Norge, Danmark eller Island) i sammanlagt sju år innan han/hon fyllde 22 år, eller
 3. Personen har efter att han/hon fyllt 18 år men innan han/hon fyllt 22 år:
  a) skriftligen meddelat finsk diplomatisk beskickning, konsulat som leds av utsänd tjänsteman eller magistraten i Finland att han/hon vill behålla sitt finska medborgarskap;
  b) fått finskt pass; eller
  c) gjort sin värnplikt eller civiltjänstgöring i Finland

Läs mer om detta i Utlänningsverkets broschyr "Att behålla sitt finska medborgarskap vid fyllda 22 år".

Ytterligare information: www.migri.fi/finskt_medborgarskap

Till början

Ekonomisk hjälp

Generalkonsulatet kan inte ekonomiskt understöda hjälpbehövande människor utan enbart fungera som förmedlare.

Generalkonsulatet kan hjälpa en person, som befinner sig i Hong Kong utan pengar, att få pengar från Finland till hemresan. Det kan ske så att pengarna via utrikesministeriet gireras från hans eget konto eller från en deposition av hans anförvanter (utrikesministeriets expeditionsavgift 40 €) eller på annat sätt, t.ex. genom Western Union eller Forex.

Till början

Värnplikt

Enligt Finlands lag är varje finsk man värnpliktig. Enligt värnpliktslagens § 1 träder denna medborgerliga plikt i kraft vid början av det år som mannen fyller 18 och upphör i slutet av det år han fyller 60.

Huvudstaben kan av särskilda skäl enligt ansökan befria en finländsk medborgare från beväringstjänst om han även har annat statsmedborgarskap ifall hans egentliga bostad eller hem inte finns i Finland och han inte har faktiska band till Finland. Man kan anhålla om uppskov för värnplikten i Finland. Den som har dubbelt medborgarskap bör se till att vardera statens myndigheter har fått uppgifter om det dubbla medborgarskapet. Det är också med tanke på värnpliktsärenden viktigt att man sänder adressuppgifterna till de finska myndigheterna om man byter adress i utlandet.

Ytterligare information: Försvarsmakten

Till början

© Finlands generalkonsulat, Hong Kong | Information om webbplatsen | Kontakt